Kommissioun


Carlo Kaulmannn 

President a Caissier
Roger Muller  

Kontaktpersoun
fir all Renseignementer
an Reservatiounen
E-mail:rogerm@pt.lu   

          Klickbar Telefonnummer

                                          Ruft mech einfach un                                       

 
691 521 017
Georges Geib

 
Archivar

 

Georges Adam


Sekretär

Gilbert Thile


Bäisetzender


Chef d'orchestre Romain Ries


Eis Gehaansbléiser...schon zanter 32 Joer 

Kommissioun


Einfach Super